Kwaliteit, Veiligheid en Privacybeleid

Medische Thermografie

Brengt meer duidelijkheid bij pijnklachten!

Pijnvrij onderzoek!

Geen schadelijke straling!

Geen contact met het lichaam!

Medische thermografie heeft ongekende mogelijkheden!

Vroegtijdige opsporing CRPS / Sudeckse dystrofie!

Wat is de oorzaak van de pijn? Zenuwcompressie?

Artrose? Artritis? Slijmbeursontsteking?

Pijnvrij onderzoek!

thermografie locaties in nederland

Afspraak maken?

1. Vul een consultformulier in.

2. Druk op verzenden.

3. U komt op een pagina met belangrijke informatie!

4. Kies direct een locatie, datum en tijdstip.

5. De afspraak is gemaakt! U ontvangt een bevestiging!

kwaliteit

KWALITEIT, VEILIGHEID EN PRIVACY


Kwaliteit en Veiligheid

Binnen ons centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Het Medisch Thermografisch Onderzoek wordt altijd volgens een vast protocol uitgevoerd. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onder andere:

  • Zeer ervaren thermografie technicians.
  • Een zeer hoog gekwalificeerd team artsen (thermologen) doet de interpretatie en verslaglegging, waaronder 2 hoogleraren.
  • Hoogwaardige service en patiëntvriendelijkheid.
  • Altijd ruim de tijd voor elke patiënt/cliënt.
  • De apparatuur zend geen straling uit.

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens.
Dit zijn in feite alle gegevens waarop u identificeerbaar bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, handtekening, vingerafdruk, burgerservicenummer, medische gegevens en zelfs een IP-adres.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

Het doel van gegevensverwerking
Het leveren van goede zorg: Om het thermografisch onderzoek van de patiënten/cliënten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moeten wij uw administratieve en medische gegevens vastleggen. Om de kwaliteit van het thermografisch onderzoek hoog te kunnen houden is het noodzakelijk dat directe zorgverleners ook toegang hebben tot deze informatie. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens.

Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht (het medisch beroepsgeheim).

Overige doelen: Informatie die u ons verstrekt met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op zodat wij uw informatieaanvraag uit kunnen voeren.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg. Dit is bepaald in de WGBO.

Bij bezoek aan onze website worden interne bezoekers analyses uitgevoerd om de website verder te kunnen optimaliseren en om bij te houden hoe u de website gebruikt. Informatie verstrekt via de chatbox wordt maximaal 3 maanden bewaard.
Er wordt gebruik gemaakt van cookies.

Uitwisseling van uw gegevens

Indien u geen bezwaar heeft gemaakt, sturen wij de verwijzer de uitslag van het thermografisch onderzoek. In alle overige gevallen dat het noodzakelijk of gewenst is dat wij uw gegevens sturen naar een zorgverlener buiten onze Praktijk voor Medische Thermografie vragen wij uw schriftelijke toestemming.

Informatie verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming zullen we niet uw persoonlijke informatie ter beschikking stellen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Praktijk voor Medische Thermografie zijn. Alleen wanneer de wet ons verplicht informatie te verstrekken aan derden zullen wij hier uiteraard aan voldoen.

Informatieplicht van patiënt

Vanuit de WGBO wordt van patiënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de lichamelijke klachten. Alleen op basis van juiste informatie kunnen we goede zorg verlenen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek per post, e-mail (of contactformulier op website) indienen bij de Praktijk voor Medische Thermografie. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek.

Recht van inzage
In het privacyreglement is geregeld dat u de gegevens kunt inzien die over uzelf zijn vastgelegd. Dit kan op 1 van onze locaties op afspraak.

Recht op correctie/aanvulling
Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen per post of email. We maken dan graag met u een afspraak op locatie Epe.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen, die in onze Praktijk voor Medische Thermografie worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Bewaartermijnen

Praktijk voor Medische Thermografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Bewaartermijn zoals wettelijk vastgelegd
Medische dossiers van volwassen patiënten vijftien jaar na de laatste wijziging.

  • Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Patiëntgegevens blijven dan bewaard tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden.
  • Medische dossiers van overleden patiënten blijven vijftien jaar bewaard na de laatste wijziging in het dossier.

Na deze datum worden ze of vernietigd of geanonimiseerd bewaard voor statistieken.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd. Praktijk voor medische thermografie en het ondersteunend personeel zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Email verzonden via de webformulieren van onze website worden versleuteld over het internet verzonden.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de Praktijk voor Medische Thermografie met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over ons privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen.

Praktijk voor Medische Thermografie

Irma Wensink

Laatste wijziging: 20-5-2018